• 800 5000
 • E-R 8:30-17:00

Esileht Muudatused ravimite tellimise tingimustes

Hea koostööpartner!

19. veebruaril 2024. a jõustusid muudatused määruses „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord [1]

Muudatused mõjutavad muuhulgas veterinaararstidele ravimite väljastamise tingimusi. Eriti olulised on järgnevalt toodud kaks uut tingimust.

 1. Veterinaararst saab hulgimüüjalt ravimeid tellida ainult tellimislehe alusel. Enne muudatuse jõustumist kohaldus tellimislehe nõue juhul, kui veterinaararsti tellitud ravimite eest tasus põllumajandusettevõte.

  Määruse § 8 lõike 16 uue sõnastuse kohaselt tohib hulgimüüja veterinaararstile ravimeid väljastada tellimislehe alusel. Määruse seletuskiri põhjendab uut nõuet vajadusega aidata hulgimüüjatel veenduda tellija isikus ja ravimite hulgiostu õiguse olemasolus [2].

  Seetõttu on hulgimüüjal kohustus nõuda veterinaarastilt ravimi tellimisel alati tellimislehte, sõltumata tellitavast ravimist ja selle eest maksja isikust.

  Ravimite tellimislehel peavad olema järgnevad andmed (korra § 8 lg 17):

  1) ravimeid tellinud veterinaararsti nimi ja kutsetegevuse loa number;
  2) ettevõtte nimi ja aadress, kui ravimite eest maksab ettevõte;
  3) tellitud ravimite nimetus, ravimvorm, toimeaine sisaldus ja kogus pakendis;
  4) tellitud pakendite arv;
  5) tellimuse koostamise kuupäev:
  6) veterinaararsti allkiri ja isiklik pitsat, elektroonilise tellimislehe saatmisel digitaalallkiri.
 1. Minimaalse säilivusaja nõude muudatus – varasema 2 kuu asemel 3 kuud [3]. Samuti on muutunud hulgimüüja poolt ravimi väljastamisel lühima kõlblikkusaja nõue. Kui varasemalt oli piiratud alla kahekuulise säilivusajaga ravimi väljastamine, siis määruse muudatusega on tõstetud minimaalse kõlblikkusaja nõue kolme kuuni. See tähendab, et hulgimüüja tohib sellist ravimit väljastada, kui saaja on andnud selleks kirjaliku nõusoleku. Seetõttu oleme oma tellimissüsteemi vastavalt muutnud ja teavitame tellijat, kui ravimi säilivusaja lõpuni on jäänud alla kolme kuu.


Mõistame, kui eeltoodud muudatused on põhjustanud ja võivad põhjustada teatavaid ebamugavusi ravimite tellimisel. Seetõttu oleme teinud tellimissüsteemis endast oleneva, et ravimi tellimise protsess oleks jätkuvalt sujuv. Kõige mugavam on loomaarstil tellida ravimeid meie kodulehelt, kus on võimalus tellimusleht koheselt digiallkirjastada või kui te ei ole veel meie klient, siis registreeruda saate siin.

Jätkuvat head koostööd soovides – Teie Magnum Veterinaaria!


[1] https://www.riigiteataja.ee/akt/116022024006?leiaKehtiv
[2] Väljavõte seletuskirjast: „Veterinaararstidel puudub kindlaks määratud tegutsemiskoht, kuhu ravimid tarnitakse, mis loob praktikas ohu viidatud õiguse kuritarvitamiseks isikute poolt, kes ei ole veterinaararstid ega oma ravimite hulgiostu õigust. Samuti on praktikas esinenud õiguse kuritarvitamist, kuna antud juhul võib ravimeid tellida telefoni teel või veterinaararsti volitatud isik vabas vormis ka pärast volituste lõppemist. Tellimislehe nõue aitab hulgimüüjatel veenduda tellija isikus ja ravimite hulgiostu õiguse olemasolus. Nõudega ei välistata elektrooniliste tellimissüsteemide kaudu tellimuste edastamist (elektroonilisi tellimislehti), kui tellija isik on eelnevalt tuvastatud sisselogimise vmt kaudu.“
[3] Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord § 8 lg 6: Väljastada ei või ravimeid, mille viimase kõlblikkusajani on jäänud alla kolme kuu. Viimati nimetatud juhul võib ravimit väljastada, kui saajale teatatakse viimane kõlblikkusaeg ja saaja annab kirjaliku nõusoleku ravimi vastuvõtmiseks.